Technika SK

Základné zásady kótování

• všetky informácie o rozmeroch potrebné na správne pochopenie vykresleného predmetu musia byť priamo na výkrese • Každý prvok má byť kótované iba raz • Kóty sa umiestňujú v tom pohľade, v ktorom je...

Kótování

Kótování patrí k nejzodpovědnější prácu pri kreslení technických výkresov. Technické výkresy by sa mali kótovať takým spôsobom, aby sa na pracoviskách nemuselo nič počítať. Základné pojmy Vynášačov čiaryKreslia sa plnou tenkou čiarou a majú...

Pravidlá pre kreslenie hraničných značiek

• Veľkosť hraničiace značky je závislá na veľkosti obrazu na výkrese • Hraničné značky sen kreslia tenkými plnými čiarami (dĺžka v rozmedzí 2,5 až 5 mm) • uhol roztvorenia hraničnej šípky má byť v...

Sústavy kót

Reťazcové kótování • Ide o reťazce kót, nasledujúce za sebou • Používajú sa vtedy, ak súčet limitných výchyliek jednotlivých rozmerov neovplyvní funkciu alebo vymeniteľnosť výrobku • Ak by vznikli rozpory, musia sa sumarizačné rozmer...

Predpisovaní geometrických tolerancií

Geometrické tolerancie tvaru • uchylka rovnosť o Najväčší nameraná vzdialenosť skutočnej čiary alebo plochy od obalovej priamky • uchylka rovinnosti o Najväčší nameraná vzdialenosť skutočnej roviny od roviny obalovéo Pri zisťovaní výchyliek rovinnosti sa...

Geometrické tolerancie smeru

• uchylka rovnobežnosti plôch o Rozdiel medzi najväčšou a najmenšou vzdialenosťou obalov rovín plôch v predpísanom úseku • uchylka kolmosť o Rozdiel medzi skutočným uhlom a uhlom 90 ° • uchylka sklonu o Rozdiel...

Štruktura

Molekulárna štruktúra a zvláštnosti kvapalného a plynného stavuŠpecifická hmotnosť tekutínStlačiteľnosť a tepelná rozťažnosť tekutínViskozita tekutínPovrchové napätie, vyparovanie kvapalín a kavitáciaIdeálna tekutinaSily pôsobiace v tekutineTlak v tekutine a jeho vlastnostiEulerove rovnice hydrostatikyTekutina v poli zemskej...

Látky – pokračovanie 7

44. Sila odporu trenia: ,kde cf je súčiniteľ odporu trenia a závisí od režimu prúdenia v medznej vrstve, od drsnosti povrchu obtekaného telesa a od vzdialenosti x miesta, kde dochádza k zvratu v medznej...

Látky – pokračovanie 6

35. Neustálené prúdenie kvapalín: je charakterizované zmenou vektora rýchlosti s časom. Bernouliho rovnica:, zotrvačná energia: 36. Pri stanovení času naplnenia alebo vypráydnovania nádob je vplyv zotrvačnosti zanedbateľný, pretože zrýchlenie kvapaliny je velmi malé.Rovnica pre...

Látky – pokračovanie 4

20. Bernouliho rovnica pre ustálené prúdenie ideálnej tekutiny: súčet špecifickej energie potenciálnej a kinetickej je v ľubovoľnom bode prúdnice konštantná a rovná špecifickej energii jedného kilogramu hmotnosti pretekajúcej ideálnej kvapaliny. 22. Jednotlivé častice kvapaliny...